کارگروه تولید محتوی الکترونیکی

مدیر کارگروه


سرکار خانم مهندس پریسا زارعی
لیسانس مهندسی نرم افزار
فوق لیسانس IT گرایش تجارت الکترونیک
عضو هیات مدیره انجمن و مسئول انجمن
مدیر کارگروه تولید محتوای الکترونیکی

فعالیت های کارگروه:

آموزش نرم افزارهای تولید محتوای آموزشی
مشاوره جهت تهیه سناریو تولید محتوای آموزشی
آموزش نرم افزارهای اداری و مالی مدارس
برگزاری کارگاه و مشاوره در زمینه تولید محتوای آموزشی الکتریکی جهت دانش آموزان ، دانشجویان، معلمان کلیه مقاطع در مدارس و اساتید دانشگاه

تولید محتوی الکترونیکی و آموزش نرم افزارهای اداری- اجرایی آموزش و پرورش ، اتوماسیون اداری و …

اطلاعات تماس:

Parisa.zareie.aut90@gmail.com
09183671142
@PZMarkazi