کارگروه سخت افزار و شبکه

مدیر کارگروه

جناب آقای مهندس اجدرلویی

اطلاعات تماس: ۰۹۳۶۵۰۸۳۵۸۷